KONSULTANT KRAJOWY

Elżbieta Szwałkiewicz  - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych

Pielęgniarka, mgr prawa,  dr nauk o zdrowiu,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Olsztynie, założyciel i nauczyciel  Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie, stypendystka i członkini Ashoki - Miedzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych z siedziba w Waszyngtonie.

Uczestniczy w pracach Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce w zakresie dotyczącym przewlekle chorych osób niepełnosprawnych.
Była:
- członkiem Zespołu Ekspertów ds. metodologii tworzenia centralnej bazy świadczeń opieki zdrowotnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- członkiem Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia,
- przewodniczącą Zespołu do spraw opieki długoterminowej, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia,
Jest:
- członkiem Rady ds. Osób Niesamodzielnych przy Ministrze Zdrowia, powołanym zarządzeniem Ministra Zdrowia,
- członkiem Grupy Roboczej powołanej przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych (przy Klubie Platformy Obywatelskiej) w celu opracowania  założeń do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.


Corocznie bierze aktywny udział (prelekcje)  w kilku konferencjach, oraz w wielu szkoleniach poświęconych opiece długoterminowej a organizowanych w miastach wojewódzkich